Toegevoegd aan winkelmandje
Bedankt voor uw registratie. Deze wordt voor u verwerkt en krijgt een e-mail als bevestiging.
De volgende algemene verkoopvoorwaarden gelden tussen partijen tenzij er schriftelijk zou worden van afgeweken.
 
DE OVEREENKOMST
Elke aanbieding of offerte van SDP NV heeft enkel informatieve waarde, is vrijblijvend en bindt de firma niet. Iedere nieuwe aanbieding, geformuleerd door zowel de firma als haar verkopers doet de voorgaande teniet. Alleen door en bij SDP NV schriftelijke aanvaarding van het definitief aanbod, geformuleerd door de klant op basis van door onze en zijne ter beschikking gestelde informatie, komt een overeenkomst tot stand. SDP NV is slechts gebonden bij aanvaarding van de bestelling door een bevoegd orgaan. Toezeggingen van verkopers, vertegenwoordigers of ander personeel, zijn voor SDP NV slechts bindend, indien door haar schriftelijk bevestigd of door toezending van de factuur. Alle verkoopsovereenkomsten worden geacht te zijn ontstaan in Sint-Niklaas.
 
DE PRIJZEN
De prijzen van SDP NV zijn exclusief belastingen, lasten, rechten, verzending en vervoer doch inclusief verpakking en uitgedrukt in euro.
 
DE LEVERING
De levering geschiedt of wordt geacht te geschieden in de bedrijfslokalen van SDP NV.
Er wordt overeengekomen dat de kosten, lasten en het risico van de verzending, het vervoer en de levering van de gekochte materialen tot in de lokalen van de klant lastens de klant vallen, zelfs indien de verplaatsing is gebeurd door de diensten van SDP NV.
De door SDP NV opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief, zonder dat de overschrijding ervan recht geeft op schadevergoeding noch tot verbreking van de overeenkomst. Indien een geval van heerkracht de uitvoering van een opdracht onmogelijk maakt, zullen de verzendingsdata verschoven worden met een tijdsruimte gelijk aan die welke de verzending heeft verhinderd. SDP?NV behoudt zich tevens het recht voor een bestelling te annuleren voor het nog niet uitgevoerde gedeelte.
Zonder een limitatieve opsomming te willen geven, noemen wij als geval van heerkracht: gedeeltelijke of totale werkstakingen; ongevallen; uitsluiting; breuk van machines of hun onderdelen; gebrek aan materiaal, arbeidskracht, vervoersmogelijkheid en in het algemeen alle omstandigheden ontstaan bij onze leveranciers, verkopers, bij onszelf of onderweg, welke het normale fabricageproces of transport in de weg staan.
 
KLACHTEN
De klant verbindt er zich toe om alle door SDP NV geleverde goederen, hierinbegrepen software of diensten, te testen binnen de 10 dagen vanaf de levering. Alle klachten dienen binnen de 10 dagen vanaf de levering, per aangetekend schrijven gericht aan onze maatschappelijke zetel te geschieden, zo niet is SDP NV niet meer gehouden er gevolg aan te geven en weigert zij ook elke aansprakelijkheid voor zichtbare, verborgen of functionele gebreken van de verkochte goederen.
SDP NV is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door haar aan de klant of aan derden tijdens of naar aanleiding van de installatie of andere plaatsbezoeken bij de klant, behoudens ingeval van opzet van harentwege. 
De koper koopt op eigen risico en SDP NV is niet gehouden tot vrijwaring tegen uitwinning door derden.
 
DE BETALING
Alle facturen zijn uitgedrukt in euro en onmiddellijk betaalbaar te Sint-Niklaas in onze maatschappelijke zetel. Ingeval een factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de klant ertoe gehouden boven de verschuldigde hoofdsom te betalen:
Een rente berekend aan 12% per jaar vanaf de factuurdatum ingevolge vertraging in betaling, geleden renteopbrengst en omloopsnelheidsverlies.
Een bedrag gelijk aan 10% van de verschuldigd gebleven hoofdsom en minstens groot 125 euro ten titel van conventionele verhoging overeenkomstig artikel 1226 B.W. wegens laattijdige betaling en teneinde stipte betaling te verzekeren.
De klant wordt slechts eigenaar van de goederen na volledige betaling van het factuurbedrag. In geval van wanbetaling houdt SDP NV het recht voor om met de uitvoering van alle lopende bestellingen te wachten tot volledige betaling is gedaan. 
 
DE BEVOEGDHEID
In geval van betwisting zijn de Rechtbanken van het rechtsgebied waarin de zetel van SDP NV is gevestigd bevoegd. Het staat SDP NV echter vrij om eventuele betwistingen, niettegenstaande vorig beding, te brengen voor de Rechtbanken in het rechtsgebied van de klant.