Toegevoegd aan winkelmandje
Bedankt voor uw registratie. Deze wordt voor u verwerkt en krijgt een e-mail als bevestiging.

Deze website is eigendom van SDP N.V. met maatschappelijke zetel op adres: Vijfstraten 18, te Sint-Niklaas (9100).

Bereikbaarheid van maandag t/m vrijdag van 08.15 uur tot 17.00 uur.

Tel: 03 777 73 03

E-mailadres: info@sdp.be

BTW- nummer: 0427.735.851

Door de toegang tot en het gebruik van de website van SDP N.V. (www.sdp.biz) gaat u uitdrukkelijk akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden.

 

Doel website

Doel van onze website is geïnteresseerden informeren over de producten en diensten van SDP N.V. De onderstaande gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de website en gelden voor iedere bezoeker van de website. U bent zelf verantwoordelijk voor het lezen van de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden en gaat uitdrukkelijk akkoord met die verantwoordelijkheid.

Bescherming van intellectuele rechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, etc.  wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht en behoort toe aan SDP N.V. of rechthoudende derden.  Het logo en de bedrijfsnaam van SDP N.V. mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van SDP N.V..

Andere handelsnamen of merknamen dan die van SDP N.V. worden op de website uitsluitend weergegeven na uitdrukkelijke toestemming van rechthebbenden.  

SDP N.V.  draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op de website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van SDP N.V. , verzoeken wij vriendelijk ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. SDP N.V. zal al het mogelijke doen om inbreukmakend materiaal  op zijn minst  tijdelijk van de website te verwijderen.

Toegang tot de website

Alle inhoud, zowel tekst en afbeeldingen als bestanden in welk formaat dan ook is uitsluitend voor informatieve doeleinden.

Iedere bezoeker mag kennis nemen van informatie, maar SDP N.V. behoudt zich het recht om op ieder moment, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de algemene voorwaarden betreffende het gebruik van de website te wijzigen, dan wel toegang tot de gehele website of delen van de website te beperken. Of u toegang heeft tot bepaalde private gedeeltes op de website kan afhangen van gegevens die u ons heeft verstrekt. U geeft uitdrukkelijk toestemming voor het feit dat uw verstrekte gegevens eigendom worden van SDP N.V.  én dat wij met dit akkoord ook toestemming krijgen om de gegevens te gebruiken in overeenstemming met onze Privacyverklaring.

SDP N.V. kan de toegang  tot het privaat gedeelte van de website met gebruikersnamen en wachtwoorden ten allen tijden wijzigen of weigeren zonder hiervoor aansprakelijk te worden gesteld.  

Persoonsgegevens

Om u informatie te kunnen verstrekken kan het zijn dat wij u vragen om persoonlijke gegevens met ons te delen zoals naam, e-mailadres, adres of telefoon – en faxnummer.

SDP N.V. waarborgt de privacy van iedere bezoeker met voldoende ingebouwde veiligheden.

Door onze website te gebruiken en/of persoonsgegevens mee te delen (contactformulier, aanmelden voor nieuwsbrief, etc.), gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarom SDP N.V. persoonsgegevens verzamelt en verwerkt zoals beschreven in de Privacyverklaring.

Door gebruik te maken van de website van SDP N.V.  verklaart u 16 jaar of ouder te zijn. Ouders of voogden die in de veronderstelling zijn dat SDP N.V. persoonlijke informatie heeft verkregen van een kind jonger dan 16 jaar, verzoeken wij vriendelijk ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.  

Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan specifieke omstandigheden, en kan derhalve dus ook niet worden gezien als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de bezoeker.

SDP N.V.  levert grote inspanningen om juiste, actuele en volledige informatie via de website te verstrekken. Mocht onze website desondanks toch onjuistheden bevatten of bepaalde informatie niet beschikbaar zijn dan zullen wij binnen een redelijke termijn de nodige inspanningen leveren om dit recht te zetten.  SDP N.V. kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade ontstaan door het gebruik van informatie op deze website.  Mocht u  onjuistheden signaleren, dan verzoeken wij vriendelijk om contact met ons op te nemen.

 SDP N.V. kan de inhoud van de website (links inbegrepen) te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aanpassen of verwijderen. SDP N.V.  kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of onbeschikbaarheid van de website, noch voor enige vorm van schade, direct, of indirect, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

SDP N.V.  kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inclusief als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de bezoeker.

Alle  informatie onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door SDP N.V.  ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege SDP N.V.  inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden.

Aanwezige links

Op de website van SDP N.V. staan links naar websites van derden.  U bent vrij deze links wel of niet te gebruiken.

De aanwezigheid van links op onze website naar websites van derden betekent op geen enkele wijze dat SDP N.V. de inhoud van deze websites van derden goedkeurt. SDP N.V. is niet verantwoordelijk  voor de inhoud van deze websites noch voor het gebruik ervan.

Enige schade voortvloeiend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten elke aansprakelijkheid van SDP N.V.  

Mocht u onjuiste of niet functionerende links signaleren, dan verzoeken wij vriendelijke om ons op de hoogte te brengen.

SDP N.V.  behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links te publiceren of bestaande links te verwijderen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van Oost-Vlaanderen bevoegd.